[Condo for sale]

ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 820,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 21.4 ตร.ม.
ขายด่วน!!
 • ขาย: ฿ 950,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 28 ตร.ม.
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 980,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 1,200,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 25 ตร.ม.
SPECIAL PROMOTION
 • ขาย: ฿ 1,229,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 25 ตร.ม.
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 1,380,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 23 ตร.ม.
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 1,390,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 25 ตร.ม.
เปิดขาย
 • ขาย: ฿ 1,590,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 30 ตร.ม.
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 1,690,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 37 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 1,990,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 8,500 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
 • ขาย: ฿ 1,990,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 15,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 46 ตร.ม.
เช่าและขาย
 • ขาย: ฿ 2,200,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 11,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 35 ตร.ม.
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 2,200,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 39.5 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 2,490,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 9,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: สตูดิโอ
ขายคอนโดด่วน
 • ขาย: ฿ 2,499,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 50 ตร.ม.
คอนโดขายด่วน
 • ขาย: ฿ 2,590,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 44 ตร.ม.
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 2,650,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 34.5 ตร.ม.
ขายคอนโด
 • ขาย: ฿ 2,650,000
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 33 ตร.ม.
 • ขาย: ฿ 2,700,000
 • เช่าเริ่มที่: ฿ 15,000 /เดือน
 • ประเภท: คอนโด
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 48 ตร.ม.